รหัสประจำตัว : 0123

ชื่อ-สกุล : ม.บวรรัตน์ ชัยสุริยา

ฉายา : หม่อม

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.ม. ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041556240

more...