รหัสประจำตัว : 0126

ชื่อ-สกุล : มิสนนทลี ชื่นอารมณ์

ฉายา : ปุ้ย

สังกัดหน่วยงาน : คณะกรรมการวิชาการ , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 52200240160763

more...