รหัสประจำตัว : 0130

ชื่อ-สกุล : มิสรัชนีกูล พวงผ่อง

ฉายา : รัช

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041556258

more...