รหัสประจำตัว : 0135

ชื่อ-สกุล : ม.เดชา ขันธจิตต์

ฉายา : เคน

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. ( มหาวิทยาลัยนเรศวร )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 52200240162073

more...