รหัสประจำตัว : 0148

ชื่อ-สกุล : ม.ภวัต ไพรเลิศ

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานดูแลนักเรียนประจำ , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , กิจการนักเรียนระดับชั้น , ตึกราฟาแอล , งานระดับชั้น , งานระเบียบวินัยนักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 52200240162031

more...