รหัสประจำตัว : 0160

ชื่อ-สกุล : ม.ประภาส สมบูรณ์

ฉายา : ภาส

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 52200240160992

more...