รหัสประจำตัว : 0177

ชื่อ-สกุล : มิสสุชีรา ผลาผล

ฉายา : สุ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ( สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 52200240161093

more...