รหัสประจำตัว : 0180

ชื่อ-สกุล : มิสปริญญา คงด้วง

ฉายา : กบ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , งานห้องสมุด

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 52200240161123

more...