รหัสประจำตัว : 0222

ชื่อ-สกุล : มิสหทัยรัตน์ สำเร็จผล

ฉายา : ตุ๊ก

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ( สถาบันราชภัฏสวนดุสิต )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 53200241178346

more...