รหัสประจำตัว : 0259

ชื่อ-สกุล : ม.ชัญญณัฐ นิจนิรันดร์กุล

ฉายา : ณัฐ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. ( มหาวิทยาลัยรามคำแหง )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 52200240161557

more...