รหัสประจำตัว : 0298

ชื่อ-สกุล : มิสประภารัตน์ อู่อรุณ

ฉายา : จุ๋ม

สังกัดหน่วยงาน : งานนโยบายและแผน , งานประสานสมาคมผู้ปกครองฯและสมาคมศิษย์เก่าฯ , งานสารสนเทศ/งานรับสมัครนักเรียนใหม่ , งานประสานสมาคมฯ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 52200240161662

more...