รหัสประจำตัว : 0324

ชื่อ-สกุล : มิสณัฐชยา ไพรเลิศ

ฉายา : ต่าย

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041555871

more...