รหัสประจำตัว : 0326

ชื่อ-สกุล : มิสลักขณา ตอพล

ฉายา : ลัก

สังกัดหน่วยงาน : บริหารแผนกธุรการ , งานสารบรรณ , งานประชาสัมพันธ์ , งานวารสารและสิ่งพิมพ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ( สถาบันราชภัฎมหาสารคาม )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 53200240227815

more...