รหัสประจำตัว : 0333

ชื่อ-สกุล : ม.สุจินต์ ศรชัย

ฉายา : เจ

สังกัดหน่วยงาน : คณะกรรมการวิชาการ , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 53200240227858

more...