รหัสประจำตัว : 0338

ชื่อ-สกุล : ม.ปณิธิ อินทศิริ

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 52200240161689

more...