ชื่อ-สกุล : ม.วิษณุ ขันทะโฮม

สังกัดหน่วยงาน : งานศูนย์เทคโนโลยี , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...