รหัสประจำตัว : 0372

ชื่อ-สกุล : มิสสุนิธ พิทักษ์กรณ์

ฉายา : หมี

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ฮาแลม )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 52200240161841

more...