รหัสประจำตัว : 0373

ชื่อ-สกุล : มิสอัญชลี พรหมสวัสดิ์

ฉายา : ลี

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญาโท ( มหาวิยาลัยบูรพา )

more...