รหัสประจำตัว : 0388

ชื่อ-สกุล : ม.พิเชษฐ พุ่มแจ้ง

ฉายา : ชาย

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 53200240888528

more...