รหัสประจำตัว : 0483

ชื่อ-สกุล : มิสจันทร์เพ็ญ ธรรมเจริญ

ฉายา : เพ็ญ

สังกัดหน่วยงาน : งานอนามัยโรงเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 52200240161727

more...