รหัสประจำตัว : 0517

ชื่อ-สกุล : ม.ปรวิทย์ มีศรี

ฉายา : บอย

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : MASTER OF EDUCATION ( UNVERSITY OF WOLLONGONG )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 48103040126800

more...