รหัสประจำตัว : 0542

ชื่อ-สกุล : มิสพิยดา วิชา

ฉายา : แอ๋ว

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจกรรมพิเศษ , งานบริหารฝ่าย , งานศูนย์ดนตรี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การจัดการมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...