รหัสประจำตัว : 0543

ชื่อ-สกุล : ม.รัฐนันท์ ญาณกฤตยา

ฉายา : ท๊อป

สังกัดหน่วยงาน : งานโสตทัศนูปกรณ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 54200240024734

more...