รหัสประจำตัว : 0545

ชื่อ-สกุล : มิสภิญญานันท์ มีกลิ่นหอม

ฉายา : ปุ้ม

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ( ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 54109000511001

more...