รหัสประจำตัว : 0549

ชื่อ-สกุล : มิสวันเพ็ญ กันสุทธิ

ฉายา : วัน

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 54109000392584

more...