รหัสประจำตัว : 0558

ชื่อ-สกุล : มิสนพวรรณ อุ่นมาก

ฉายา : วรรณ

สังกัดหน่วยงาน : งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วท.บ. ( มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...