ชื่อ-สกุล : มิสนพวรรณ อุ่นมาก

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) , งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วท.บ. ( มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )

more...