รหัสประจำตัว : 0564

ชื่อ-สกุล : มิสศิริลักษณ์ แก้วประเสริฐ

ฉายา : อบอุ่น

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

more...