รหัสประจำตัว : 0565

ชื่อ-สกุล : มิสอรนุช ชลาดี

ฉายา : มิสปอ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วท.ม. ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

more...