รหัสประจำตัว : 0566

ชื่อ-สกุล : ม.เอกณัฐ กาลกรณ์สุรปราณี

ฉายา : ตั้ม

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม )

more...