รหัสประจำตัว : 0578

ชื่อ-สกุล : ม.ณัฐพิพัฒน์ คุณยศยิ่ง

ฉายา : โอม

สังกัดหน่วยงาน : งานศูนย์ดนตรี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 60109000522148

more...