รหัสประจำตัว : 0611

ชื่อ-สกุล : มิสจุรี ทวีธนวาณิชย์

ฉายา : จอย

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...