รหัสประจำตัว : 0613

ชื่อ-สกุล : มิสโรซา ลิขิตธรรม

ฉายา : TEN

สังกัดหน่วยงาน : งานศูนย์ดนตรี , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( โรงเรียนสาธุประดิษฐ์พาณิชยการ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 56109000246045

more...