รหัสประจำตัว : 0624

ชื่อ-สกุล : ม.ณัฐพงศ์ จำเนียรผล

ฉายา : นิว

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์ ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...