รหัสประจำตัว : 0632

ชื่อ-สกุล : ม.ราชาณัฐ อนุสนธิ์

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( ค.บ.) ( มหาวิทาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...