รหัสประจำตัว : 0636

ชื่อ-สกุล : มิสศุภาวรรณ สีหัดตา

ฉายา : จิ๊บ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วท.บ.ฟิสิกส์ ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...