รหัสประจำตัว : 0641

ชื่อ-สกุล : ม.กันทรากร ใจปินตา

ฉายา : แมกซ์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 57109000083934

more...