รหัสประจำตัว : 0658

ชื่อ-สกุล : มิสสราภรณ์ ปานพิมพ์

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปวส. ( วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...