รหัสประจำตัว : 0665

ชื่อ-สกุล : ม.ณัฐพงศ์ ยมาพัฒน์

ฉายา : ณัฐ

สังกัดหน่วยงาน : งานศูนย์เทคโนโลยี , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...