รหัสประจำตัว : 0678

ชื่อ-สกุล : มิสวชิรฐา ใจสัมฤทธิ์

ฉายา : ปิ่น

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...