รหัสประจำตัว : 6070

ชื่อ-สกุล : มิสเนติมา วงษ์เกตุ

ฉายา : เน

สังกัดหน่วยงาน : งานวารสารและสิ่งพิมพ์ , งานศูนย์เทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...