รหัสประจำตัว : 6075

ชื่อ-สกุล : ม.จีระศักดิ์ บำรุง

ฉายา : เจมส์

สังกัดหน่วยงาน : งานโสตทัศนูปกรณ์ , ตึกเทโอฟาน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...