รหัสประจำตัว : 6126

ชื่อ-สกุล : ม.สุเมธ เข็มเพ็ชร

ฉายา : ไก่

สังกัดหน่วยงาน : งานนักกีฬาโครงการพิเศษ , งานบริหารสนามกีฬา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...