Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานพัฒนาโรงเรียน
หน่วยงาน :งานนโยบายและแผน
โครงการ :งานพัฒนาโรงเรียน

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    2. เพื่อเป็นการดูแลบำรุงรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียน
    3. เพื่อเร่งพัฒนาระบบการบริหารให้เกิดความคล่องตัว

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. การพัฒนาโรงเรียนดำเนินไปอย่างราบรื่น
เชิงปริมาณ
   1. ระบบการบริหารจัดการต่อกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (2)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
   
   

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

การบริหารและพัฒนาโรงเรียนดำเนินไปด้วยความราบรื่น


แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
สังเกตจากสภาพจริง

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ