[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนประจำเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมภาคฤดูร้อน
งานส่งมอบโต๊ะเหล็กให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
งานตีเส้นจราจรในโรงเรียน
งานตัดแต่งต้นสนและบำรุงต้นปาล์มในโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำ
ประชุมคณะกรรมการประเมินการจัดกิจกรรมออร์แกไนซ์เกมส์ ปีการศึกษา 2560
งานจัดเตรียมสถานที่ค่ายหุ่นยนต์ไตรภาคี ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1
งานติดตั้งป้ายและจัดสถานที่การแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 5
ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการค่ายหุ่นยนต์ไตรภาคี ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1
งานตรวจเช็คเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในโรงเรียน
งานทำความสะอาดในโรงเรียน
งานตัดแต่งกิ่งต้นไม้ในโรงเรียน
งานติดตั้งเครื่องฉาย Projector ในโรงเรียน
งานแก้ไขระบบน้ำประปาในโรงเรียน
งานติดตั้งโคมไฟ LED ในโรงเรียน
งานติดตั้งรั้วเหล็กในโรงเรียน
โครงการ "จิตอาสา สร้างสรรค์สังคม เพื่อเด็กยากไร้ที่อยู่ห่างไกล" แผนกปฐมวัย
เรียนรู้นอกห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2
งานติดตั้งไฟส่องป้ายตัวอักษรตึกอำนวยการ
ประชุมพิจารณาระบบ e-Library ครั้งที่ 2/2560
งานติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED ในโรงเรียน
ติดตั้งระบบLan ตึกอำนวยการ
รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้ระบบ LEARN EDUCATION
งานตีเส้นจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ในโรงเรียน
งานตัดแต่งดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในโรงเรียน
เรียนรู้นอกห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2
งานบำรุงทำความสะอาดตู้น้ำดื่มในโรงเรียน
ประชุม VDO Conference(Cisco SX20)
ประชุมโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2561
งานตัดหญ้า ตัดแต่งปรับภูมิทัศน์ " Home Running Day" ครั้งที่1
งานจัดเตรียมพื้นที่ "Home Running Day" ครั้งที่ 1
งานจัดเก็บและเดินสายไฟฟ้าในโรงเรียน
ขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนคนเก่ง นายกษิดิศ ไชยแก้ว
เรียนรู้นอกห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล3
งานติดตั้งจัดทำซุ้มงานคืนสู่เหย้า
งานจัดตกแต่งปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา มิสรัตนา ยิ่งยืน
นิเทศการสอน มิสภานุมาศ คำศรีสุข กลุ่มสาระฯภาษาไทย
นิเทศติดตามการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับ O-NET
ประชุมคณะกรรมการสอนเสริมพิเศษนอกเวลา ครั้งที่ 7
งานจัดทำเวทีงานราตรีสัมพันธ์
งานตีเส้นจราจรในโรงเรียน
งานตรวจสอบอุปกรณ์สนามกีฬาหญ้าเทียมในโรงเรียน
งานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในโรงเรียน
ตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน
อบรมระบบ Network
เรียนรู้นอกห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สอบราคาจ้างทำประกันสุขภาพกลุ่ม (นักเรียนประจำ)และประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561
ฝ่ายบริหารทั่วไปมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ
เชิญชวนเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้

|<  <   1 2 3 4 5 6 7  >   >|