[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ของ ปัจฉิมนิเทศ ม.6
ลำดับที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 - 1 นักเรียนเห็นความสำคัญของการสำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6 2 นักเรียนมีความรักในการเป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 3 นักเรียนมีการร่วมกันอำลาอาลัยอย่างเป็นทางการ 4 นักเรียนได้รับโอวาทจากคณะผู้บริหารโรงเรียนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 5 นักเรียนร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความประทับใจ 09:08:15