[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
แนวทางการติดตามและการประเมิณผล ของ ปัจฉิมนิเทศ ม.6
ลำดับที่ แนวทางการติดตามและการประเมิณผล เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 - 1 ประเมินจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ 2 ประเมินจากแบบสอบถามนักเรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 3 รายงานผลส่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง 09:08:32