[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ แจ้งผลการดำเนินการ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 136 อัลบัมภาพ

No. 10710   ฝ่ายปกครองจัดค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565  
No. 10566   งานปรับปรุงห้องน้ำ แผนกปฐมวัย  
No. 10033   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ภาคเรียนที่ 1/2564  
No. 10004   การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หน่วยการเรียนรู้ "พืชสีสวย" ของระดับปฐมวัย  
No. 9995   การนิเทศการสอนคุณครู ระดับปฐมวัย  
No. 9985   การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หน่วยการเรียนรู้ "วันแม่" ระดับปฐมวัย  
No. 9960   ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับปฐมวัย  
No. 9938   ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับปฐมวัย  
No. 9906   ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ACS Academic Talent Project  
No. 9758   บรรยากาศการเรียนออนไลน์ ระดับปฐมวัย  
No. 9678   ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งการเรียนรู้ภายใน และภายนอกอาคารเรยีนา เชลี  
No. 9210   การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประจำปีการศึกษา 2561 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  
No. 9166   ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนและบุคลากรฯ ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9145   การประชุมมาตรการในการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID–19)  
No. 9004   การประชุมวางแผนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายวิชาการ  
No. 8950   ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมการจัดงานวันครูเอกชนจังหวัดชลบุรี  
No. 8855   รองนายกเทศมนตรีเจ้าพระยาสุรศักดิ์และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ตรวจเยี่ยมเพื่อสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 8809   การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  
No. 8791   ประชุมคณะกรรมการวางแผนโครงการ ACS Zero Waste Together  
No. 8785   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหนังสือเรียนปีการศึกษา 2563