[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 2498   อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 11 มิถุนายน 2556  
No. 2497   เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 11 มิถุนายน 2556  
No. 2496   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครองครั้งที่ 2/2556  
No. 2493   คณะครูคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำเดือนมิถุนายน วันที่ 9 มิถุนายน 2556  
No. 2491   นักฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชนะเลิศฟุตบอลไนกี้คัพ เข้าพบภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ วันที่ 7 มิถุนายน 2556  
No. 2489   พิธีบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือน วันที่ 7 มิถุนายน 2556  
No. 2488   ผ่าไก่ ปลา และกบ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์  
No. 2487   ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลหาคำตอบวิทยาศาสตร์ ทาง Internet  
No. 2485   ประชุมนักเรียนคาทอลิกและนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ครงั้ ที่ 1/2556 วันที่ 31 พฤษภาคม 2556  
No. 2482   งานแนะแนวได้จัดการบรรยายพิเศษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 4 มิถุนายน 2556  
No. 2481   นักศึกษาวิิชาทหารชั้นปีที่ 1 รายงานตัว วันที่ 4 มิถุนายน 2556  
No. 2480   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม ภูมิปัญญาสู่อาเซียน วันที่ 4 มิถุนายน 2556  
No. 2479   อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา วันที่ 4 มิถุนายน 2556  
No. 2478   นักเรียนคาทอลิกรับศีลมหาสนิทและร่วมพิธีแห่ศีล วันที่ 2 มิถุนายน 2556  
No. 2474   ผ่ากระเพาะอาหารและลำไส้เล็กของหมู โดยคำนึงผลถาวรที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน  
No. 2472   พิธีเปิดลูกเสือกองรร้อยพิเศษเข้าค่ายฝึกอบรม วันที่ 30 พฤษภาคม 2556  
No. 2471   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมโครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก วันที่ 29 พฤษภาคม 2556  
No. 2470   ประชุุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2556  
No. 2469   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม ภูมิปัญญาสู่อาเซียน วันที่ 28 พฤษภาคม 2556  
No. 2466   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ฟังบรรยายพิเศษ เรื่องประเทศไทยใต้ร่มพระบารมี สู่ประชาคมเศษฐกิจอาเซียน วันที่ 27 พฤษภาคม 2556