[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 2465   รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี่ที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2556  
No. 2464   พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2556 วันที่ 23 พฤษภาคม 2556  
No. 2463   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2556  
No. 2462   คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมพิธีต้อนรับผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการชุดใหม่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556  
No. 2461   นักเรียนประจำกลับเข้าที่พัก วันที่ 19 พฤษภาคม 2556  
No. 2459   คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมพิธีต้อนรับผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการชุดใหม่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556  
No. 2458   คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาร่วมพิธีต้อนรับผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการชุดใหม่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556  
No. 2455   งานเลี้ยงต้อนรับผู้บริหารชุดใหม่ สู้รั้วแดง ขาว วันที่ 17 พฤษภาคม 2556  
No. 2452   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และพิธีประดับเข็ม วันที่ 26 เมษายน 2556  
No. 2451   กิจกรรมงานเลี้ยงภาคฤดูร้อนนักเรียนประจำ วันที่ 25 เมษายน 2556  
No. 2446   มอบเกียรติบัตรบรรณรักษ์อาสาและยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2555  
No. 2440   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดในเดือนเมษายน วันที่25 เมษายน 2556  
No. 2439   การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 25 เมษายน 2556  
No. 2438   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครูที่เกิดในเดือน เมษายน วันที่ 25 เมษายน 2556  
No. 2435   พิิธีเปิด ห้อง Science Project Classroom วันที่ 25 เมษายน 2556  
No. 2434   พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีและมอบของที่ระลึกให้ภราดา ดร.พีระนันท์ นัมคณิสรณ์ วันที่ 25 เมษายน 2556  
No. 2343   ค่ายเสริมสร้างความสัมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 24-25 เมษายน 2556  
No. 2338   พิธีมอบโล่เกียรติยศครูดีศรีแผ่นดิน วันที่ 23 เมษายน 2556  
No. 2274   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 11 เมษายน 2556  
No. 2273   พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร คณะภราดาและครูอาวุโส วันที่ 11 เมษายน 2556