[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2740 อัลบัมภาพ

No. 1762   ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดับประถม วันที่ 30 กรกฎาคม 2555  
No. 1761   พิธีหล่อเทียนพรรษา วันที่ 30 กรกฎาคม 2555  
No. 1758   พิธีหล่อเทียนพรรษา  
No. 1757   ประชุมครููสนับสนุนการเรียนการสอนประจำเดือนกรกฎาคม 2555 วันที่ 27 กรกฎาคม 2555  
No. 1751   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดในเดือนกรกฎาคม วันที่ 25 กรกฎาคม 2555  
No. 1750   ประ ชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กรกฎาคม 2555  
No. 1748   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครูที่เกิดในเดือน กรกฎาคม วันที่ 25 กรกฎาคม 2555  
No. 1746   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2555  
No. 1743   ภราดาพีระนันท์ นัมคณิสรณ์ ประชุมพนักงาน วันที่ 24 กรกฎาคม 2555  
No. 1742   ร่วมแสดงความยินดี กับ คุณครูได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  
No. 1741   ร่วมแสดงความยินดี กับ คุณครูระดับมหาบัณฑิตใหม่  
No. 1740   พัฒนาผู้เรียนด้านความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  
No. 1739   ผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม  
No. 1736   พิธีเสกรถบัสคันใหม่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
No. 1735   ฉลองวันคล้ายวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่ 20 กรกฎาคม 2555  
No. 1734   พัฒนาผู้เรียนด้านการแสดงความเคารพด้วยการไหว้  
No. 1718   พัฒนาผู้เรียนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558  
No. 1716   คณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
No. 1715   งานเลี้ยงอาหารค่ำนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนิวซีแลนด์ - ประเทศไทย วันที่ 19 กรกฎาคม 2555  
No. 1709   ร่วมแสดงความยินดีกับมิสรุ่งทิวา ประสงค์กับมิสสุรางรัตน์ แบบขุนทด ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท วันที่ 19 กรกฎาคม 2555